CSHS Retirement Celebration at CSHS SAC

Location

At Carroll Senior HS SAC